rasam rojhalat از اشکالات عمده بازیهای سیاسی در رۆژهەڵات عدم شناخت و خوانش همدیگر است. کس یا جریان سیاسی تا به امروز سوال نکرده که آیا راسان تحول یا تغییری در نوع نگرش جبهه ناسیونالیستی یا ملی گرایی کورد ایجاد خواهد کرد یا حامل این نوع تغییر است یا نه؟


واکنش و خوانشهای که از راسان می شود چنان شتابزده و جنگ سردیست که همچنان بر طبل گذشته می کوبند و از همان منطق، تغییر گفتمان و استراتژی ملیگرایان کورد را می سنجند. در حالی که تجربه و شناخت سیاسیون ایجاب می کند که اهمیت این موضوع را درک کنند که تغییر گفتمان و استراتژی، تغییر در نوع نگرش و عمل را بهمراه خواهد داشت.


یکی از مشخصه های راسان انعطاف و گشایش گفتمان کوردستانی است. به این معنا که از فورم و قالب جنگ سردی و ایدئولوژیک آن خارج شده و با دخیل کردن جامعه به مانند پارامترهای اساسی در شکل گیری دوباره جنبش رۆژهەڵات، سعی در عادی کردن یا نرمالیزه کردن سیاست در رۆژهەڵات را دارد. به عبارتی دیگر ، با اصل قرار دادن شهر به مانند نمادی سمبلیک در استراتژی خود در صدد است تا حامل این پیام باشد که کوردستان و جنبش آن با ایدئولوژی مشخص و تک ساحتی کردن به پیش نخواهد رفت. بلکه هدف احیای جنبشی است که در بطن خود همه جامعه رۆژهەڵات را مخاطب خود می داند.


در نمونه حزب دمکرات کوردستان ایران بوضوح شاهد هستیم که دیالوگ و رفتار این حزب در عرصه کوردستانی آن تغییر قابل محسوسی کرده و کلیت سازمان در صدد است تا در روندی تدریجی فرهنگ و زبان دیگری را وارد حوزه عمومی کوردستان کند. اما واکنش‌های که تا به امروز از دیگر احزاب شاهد بوده ایم نه تنها حدکا را در این مسیر همراهی نمی کنند، بلکه هرگونه حرکتی را با مقیاس جنگ سرد اندازه می گیرند. 


در مجموع آنچه در باشور یا اقلیم کوردستان، باکور، رۆژئاوا در عرصه کوردستانی آن می گذرد، میتواند درس بزرگی برای جنبش رۆژهەڵات باشد، به این معنا که کمرنگ کردن تضادهای موجود در جنبش رۆژهەڵات را باید از همین روز شروع کرد تا بستر همگرایی کوردستانی در آینده هموارتر شود. درک متقابل و خوانش همدیگر می تواند مسیر عادی شدن سیاست در کوردستان را محیا کرده تا در نهایت با عقلانیت و رفتار جنگ سردی خداحافظی کنیم. 


  کوردستان شرقی وارد فصل دیگری از حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود شده، درک آن لازمه موفقیت در پروژه سیاسی است و عدم درک آن باعث خواهد شد تا نوستالژی جهت گفتمان و استراتژی ما را مشخص کند، نه پویایی جنبش رۆژهەڵات.

 

 

حسام دستپیش